Tietosuojaseloste

Sissiradistikillan Henkilötietolain (523/1999) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste.

Hyväksytty 14.11.2018

Rekisterinpitäjä

Nimi: Sissiradistikilta ry
Yhteystiedot: c/o Jaakko Mäntymaa, Satamakatu 25 A 28, 40100 JYVÄSKYLÄ

Rekisteriasioista vastaava

Henkilö: jäsensihteeri
Yhteystiedot: Riko Timonen, [email protected]

Rekisterin nimi

Sissiradistikilta ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään jäsenhakemuksessa annetun suostumuksen perusteella.

Rekisteri on killan lakisääteinen jäsenluettelo (Yhdistyslaki 11 §) sekä sisältää jäsensuhteen hoitamisessa tarvittavia tietoja jäsenistä.

Rekisterin tietosisältö

  • yksilöivä jäsennumero (ei henkilötunnus eikä y-tunnus)
  • jäsenen täydellinen nimi (YhdL 11 §)
  • jäsenen kotipaikka (YhdL 11 §)
  • jäsenen postiosoite
  • jäsenen sähköpostiosoite (ei pakollinen)
  • jäsenyyden alkamispäivä
  • jäsenlaji
  • tieto jäsenen maksamasta liittymismaksusta
  • tieto jäsenen maksamista jäsenmaksuista
  • varsinaisen jäsenen palvelusaika ja -paikka sissiradistina

Säännönmukaiset tietolähteet

Maksutiedot saadaan killan kirjanpidosta, jäsenyyden alkamispäivä hallituksen pöytäkirjoista, muut tiedot luovuttaa jäsen itse.

Tietojen säilytysaika

Jäsenten henkilötietoja säilytetään jäsenrekisterissä jäsenyyden ajan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kaikilla jäsenillä on oikeus nähdä kaikkien jäsenten jäsenluettelotiedot (täydellinen nimi ja kotipaikka). Jäsenrekisteriä säilytetään killan käyttämässä pilvipalvelussa, jonka kautta tietoja voidaan käsitellä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Palvelun tarjoaja on sitoutunut EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin. Tietoja ei muutoin luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteriä ylläpidetään killan käyttämässä pilvipalvelussa, jonka toimittaja on sitoutunut EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin. Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen katselu- ja muuttamisoikeudet on rajattu, tietojen muuttaminen kirjataan. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioilla ja fyysisillä turvamenettelyillä. Hallituksella on käytössä jäsenistön sähköpostilista. Sähköpostilistan hallinnasta vastaa hallituksen valitsema toimihenkilö. Sähköpostilistan hallinta on suojattu salasanalla.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja killan jäsenrekisteriin on tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle henkilölle (jäsensihteeri).

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.